AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI
SUMGAİT DEVLET ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ

Değerli bilim insanları, meslektaşlarım!
26-27 mayıs 2022 tarihlerinde Sumgayıt Devlet Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ortak düzenleyeceği “Azerbaycan ve Türkiye Arasındaki Ekonomik İşbirliğinin Stratejik Yönleri” konulu Uluslararası Bilimsel Konferansa sizleri davet ediyoruz.
Konferansın bölümleri:

 1. Azerbaycan ve Türkiye Arasındaki İş birliğinde Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik
 2. Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Teknoparkların Rolü: Azerbaycan-Türkiye Teknopark Ortak Girişimleri
 3. Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve Diğer Ulaştırma Projelerinin Azerbaycan, Türkiye ve Bölge Ülkelerinin Sosyo-ekonomik Kalkınmasındaki Rolü
 4. Türk Devletleri Teşkilatı Bünyesinde Bölgesel Ekonomik İş birlikleri
 5. Azerbaycan ve Türkiye Arasındaki Ticari ve Ekonomik İş birlikleri

Konferansın çalışma dilleri: azerice, türkçe, ingilizce, rusça
Konferans formatı: yüz yüze ve ya çevrimiçi (ek bilgi sağlanacaktır).
Konferans materyallerinin hazırlanması için gereklilikler:
Kağıdın boyutu – A4
Boş alan – her iki tarafta 2 cm
Yazı tipi – Times New Roman
Formül – Microsoft Equation
Yazı boyutu – 12 pt
Satır aralığı – 1.15 cm
Paragraf – 1.25 cm
Makalenin başlığı – ortada, büyük harflerle, koyu olarak
Yazarın adı, soyadı, baba adı – ortada, kalın harflerle
İş yeri, şehir, ülke – ortada, italik olarak
E-posta adresi – ortada, italik olarak
Anahtar kelimeler (5-7 kelime) – Azerice, türkçe, ingilizce ve rusça
Özet (60-80 kelime) – makalenin yazıldığı dil dışında iki dilde
Hacim – 5 sayfaya kadar
Kaynakça
Referanslar – köşeli ayraçlar içinde
– alfabetik olarak

Konferans materyalleri, Plagiat.pl’e ait olan StrikePlagiarism.com-da kontrol edildikden sonra “SDU.Konf konferans materyalleri” koleksiyonunda yayınlanarak, https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az, https://www.sdu.edu.az adreslerinde ve eLibrary.ru veritabanına yerleştirilecektir (Uluslararası seri numaraları ISSN 2708-955X baskı, ISSN 2709-6033 on-line).
Materyaller 1 mayıs 2022 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine ve ya şahsen elektronik ortamda ve basılı olarak aşağıdaki adrese kabul edilir: (AZ5008, Sumgayit şehri, 43. blok, Bakü caddesi 1, Sumgayıt Devlet ÜniversitesiI eğitim binası), İktisat ve Yönetim Fakültesi, İşletme Organizasyonu ve Yönetimi Bölümü (oda 403).

Bir yazardan yalnızca bir rapor tezi kabul edilir.
Düzenleme Kurulu, tezleri konferans programına dahil etme hakkını saklı tutar.
Kabul edilmeyen tezler iade edilmez.

İrtibat kişisi: Doç. Galib Hüseynov
İletişim telefonları: (+ 99418) 64215 06 (1-09), (+99450) 752 22 91

Düzenleme komitesi


MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
SUMGAYIT STATE UNIVERSITY

I N F O R M A T I O N LETTER

Dear Colleagues!
We invite you to the International Scientific Conference on “Strategic directions of economic cooperation between Azerbaijan and Turkey”, to be held on May 26-27, 2022 at Sumgayit State University in a joint organization with Yildiz Technical University.

Sections of the conference:

 1. Digital transformation and digital leadership in cooperation between Azerbaijan and Turkey
 2. The role of technoparks in university-industrial cooperation: Azerbaijan-Turkey technopark joint ventures
 3. The role of the North-South international transport corridor, the Silk Road Economic Belt and other transport projects in the socio-economic development of Azerbaijan, Turkey and the countries of the region
 4. Regional economic cooperation within the Organization of Turkic States
 5. Trade and economic cooperation between Azerbaijan and Turkey
  Working languages of the conference: Azerbaijani, Turkish, Russian, English.
  Conference format: live or online – additional information will be provided.
  Requirements for the layout of conference materials:
  Paper size – A4
  Page margin – 2 cm on each side
  Font – Times New Roman
  Font size – 12 pt
  Line spacing – 1.15 cm
  Paragraph – 1.25 cm
  The title of the article – in the middle, in capital letters, in bold
  Author’s name, middle name,
  & last name – in the middle, in capital letters, in bold
  Workplace, city, country – in the middle, in italics
  Email address – in the middle, in italics
  Keywords (5-7 words)
  – in Azerbaijani, Turkish, English and Russian languages
  Summary (60–80 words) – in two languages other than the language in which the article was written
  Volume – up to 5 pages
  References to literature – in square brackets
  A list of literature – in alphabetical order

Conference materials after checking in the system StrikePlagiarism.com, owned by the company Plagiat.pl, will be published in the collection “SSU. Conference proceedings”, on the websites https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az , https://www.sdu.edu.az and placed in the information database eLibrary.ru (International serial numbers ISSN 2708-955X print, ISSN 2709-6033 on-line).
Materials are accepted until May 1, 2022 by e-mail [email protected] or in electronic media and in printed form at the following address: AZ5008, Sumgayit city, 43rd block, Baku street 1, Sumgayit State University (I educational building), Faculty of Economics and Management, Department of Business Organization and Management (room 403).

Only one abstract of the report is accepted from one author.
The Organizing Committee reserves the right to include abstracts in the conference program.
Rejected abstracts are not returned

Contact person – assoc. prof. Galib Huseynov
Contact numbers: (+ 99418) 64215 06 (1-09), (+99450) 752 22 91

The Organizing Committee


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

MƏLUMAT MƏKTUBU

Hörmətli həmkarlar!
Sizi 26‒27 may 2022-ci il tarixlərində Sumqayıt Dövlət Universiteti və Yıldız Texniki Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək “Azərbaycan və Türkiyənin iqtisadi əməkdaşlığının strateji istiqamətləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfransın bölmələri:

 1. Azərbaycan və Türkiyə arasındakı əməkdaşlıqda rəqəmsal transformasiya və rəqəmsal liderlik
 2. Universitet-sənaye əməkdaşlığında texnoparkların rolu: Azərbaycan-Türkiyə texnopark birgə müəssisələri
 3. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi, İpək yolu iqtisadi kəməri və digər nəqliyyat layihələrinin Azərbaycan, Türkiyə və region ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafında rolu
 4. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində regional iqtisadi əməkdaşlıq
 5. Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq
  Konfransın işçi dilləri: azərbaycan, türk, rus, ingilis.
  Konfransın formatı: əyani və ya onlayn (əlavə olaraq məlumat veriləcəkdir).
  Konfrans materiallarının tərtibinə qoyulan tələblər:
  Kağızın ölçüsü – A4
  Boş sahə – hər tərəfdən 2 sm
  Şrift – Times New Roman
  Düstur – Microsoft Equation
  Şrift ölçüsü – 12 pt
  Sətirarası interval – 1,15 sm
  Abzas – 1,25 sm
  Məqalənin adı – ortadan, böyük hərflərlə, qalın şriftlə
  Müəllifin adı, soyadı, atasının adı – ortadan, qalın şriftlə
  İş yeri, şəhər, ölkə – ortadan, kursivlə
  E-poçt ünvanı – ortadan, kursivlə
  Açar sözlər (5–7 söz) – Azərbaycan,türk, ingilis və rus dillərində
  Xülasə (60–80 söz) – məqalənin yazıldığı dildən başqa iki dildə
  Həcmi – 5 səhifəyə qədər
  Ədəbiyyata istinadlar
  Ədəbiyyat siyahısı – kvadrat mötərizədə
  – əlifba sırası ilə

Konfransın materialları Plagiat.pl şirkətinə məxsus StrikePlagiarism.com antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra “SDU.Konfrans materialları” toplusunda dərc olunaraq, https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az, https://www.sdu.edu.az saytlarında və eLibrary.ru məlumat bazasında yerləşdiriləcəkdir (beynəlxalq seriya nömrələri: İSSN 2708-955X print, İSSN 2709-6033 on-line).
Materiallar 01 may 2022 ci il tarixinədək [email protected] elektron poçtuna və ya əyani olaraq elektron daşıyıcılarda və çap olunmuş formada aşağıdakı ünvanda qəbul olunur: AZ5008, Sumqayıt şəhəri, 43-cü məhəllə, Bakı küçəsi 1, Sumqayıt Dövlət Universiteti (I tədris korpusu), İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, Biznesin təşkili və menecment kafedrası (otaq 403 ).

Bir müəllifdən yalnız bir məruzənin tezisi qəbul olunur.
Təşkilat komitəsi tezislərin konfransın proqramına daxil edilməsi hüququnu özündə saxlayır.
Qəbul olunmayan tezislər geri qaytarılmır.

Əlaqələndirici şəxs: dos. Qalib Hüseynov
Əlaqə nömrələri: (+99418) 64215 06 (1-09), (+99450) 752 22 91

Təşkilat komitəsi


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СУМГАИТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е П И С Ь М О

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции на тему “Стратегические направления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией”, которая состоится 26-27 мая 2022 года в Сумгаитском государственном университете при совместной организации с Йылдызским техническим университетом.

Секции конференции:

 1. Цифровая трансформация и цифровое лидерство в сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией
 2. Роль технопарков в университетско-промышленном сотрудничестве: совместные предприятия азербайджано-турецких технопарков
 3. Роль международного транспортного коридора Север-Юг, экономического трубопровода Шелковый путь и других транспортных проектов в социально-экономическом развитии Азербайджана, Турции и стран региона
 4. Региональное экономическое сотрудничество в рамках Организации тюркских государств
 5. Торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией
  Рабочие языки конференции: азербайджанский, турецкий, русский, английский.
  Формат конференции: очный или онлайн (будет предоставлена дополнительная информация).
  Требования к подготовке материалов конференции:
  Размер бумаги – A4
  Поля – 2 см с каждой стороны
  Шрифт – Times New Roman
  Размер шрифта – 12 pt
  Межстрочный интервал – 1,15 см
  Абзац – 1, 25 см
  Название статьи – по центру, прописными буквами, жирным шрифтом
  Фамилия, имя, отчество автора – по центру, жирным шрифтом
  Место работы, город, страна – по центру, курсивом
  Эл. адрес – по центру, курсивом
  Ключевые слова (5-7 слов) – на азербайджанском, турецком, английском и русском языках
  Резюме (60-80 слов) – на двух языках, кроме языка самой статьи
  Объем – до 5 страниц
  Ссылки на литературу – в квадратных скобках
  Список литературы – в алфавитном порядке

Материалы конференции после проверки в системе StrikePlagiarism.com, компании Plagiat.pl, будут опубликованы в сборнике «СГУ.Материалы конференции», на сайтах https://www.ssu-conferenceproceedings.edu.az, https://www.sdu.edu.az и размещены в информационной базе данных eLibrary.ru (Международные серийные номера ISSN 2708-955X print, ISSN 2709-6033 on-line).
Материалы принимаются до 1 мая 2022 года на электронную почту [email protected] или на электронных носителях и в печатном виде по адресу: AZ5008, г. Сумгаит, 43-й квартал, ул. Баку, 1, Сумгаитский государственный университет (I учеб. корпус), факультет Экономики и менеджмента, кафедра Организации бизнеса и менеджмента (к. 403).

Авторы могут представить на конференцию тезисы только одного доклада или одну статью.
Оргкомитет оставляет за собой право включения тезисов в программу конференции.
Непринятые тезисы не возвращаются.

Координатор: доц. Галиб Гусейнов
Контактные телефоны: (+ 99418) 64215 06 (1-09), (+99450) 752 22 91

Оргкомитет